Áno
Nie

Obsah nákupného košíka

Pokračovať v nákupe
Zobraziť obsah košíka

Reklamačný poriadok

I.

    Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na

A/ použitý tovar

B/ partiový tovar - tovar poškodený počas expedície alebo skladovania


II.

Ak sa vyskytne u zakúpeného nového tovaru vada, ktorá nebola dôvodom zníženia ceny, alebo u zakúpeného použitého tovaru vada, ktorá nevznikla predchádzajúcim použitím alebo opotrebením tovaru, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.


III.

O reklamácii rozhodne predávajúci ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní, môže však dohodnúť s kupujúcim i dlhšiu lehotu v prípadoch, keď vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie. Táto lehota však nesmie presiahnuť 30 dní.


IV.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Pri predaji tovaru so zľavou musí byť na predajnom doklade, resp. záručnom liste uvedený dôvod zlacnenia, ak nie je poskytnutá zľava zrejmá už z povahy predaja. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

 

V.

Ak sa vyskytne na tovare odstrániteľná vada, ma kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady.

Ak vada nie je odstrániteľná a bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, má kupujúci podľa svojej voľby právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstúpenie od zmluvy, t.j. vrátenie kúpnej ceny a vydanie veci predávajúcemu.

Právo na primeranú zľavu alebo právo na odstúpenie od zmluvy patria kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách alebo pre väčší počet vád (aspoň tri) vec riadne užívať.

Pri určení výšky zľavy sa prihliada na rozsah vady.


VI.

Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.


VII.

Reklamácia musí byť uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 12 mesiacov.

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledujúce podmienky zo strany reklamujúceho:

a) je predložený doklad o zaplatení,

b) je predložený záručný list, certifikát ap. (ak bol súčasťou predávaného tovaru)

c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky reklamácie (t.j. fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
    a je s kompletným príslušenstvom (ak bol súčasťou predávaného tovaru).

 

VIII.

V zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení týmto informujeme o tom, že sa máte možnosť obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom a účinnom znení. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a je k dispozícii na jeho webovom sídle.

V zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z., má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Podľa ust. § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z., spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajú na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.


IX.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť" dňom 05.12.2016